Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Những tiến bộ khoa học quân sự của Mỹ

Vì thấy có nhiều cụ khó khăn trong việc tải về xem nên lần này tôi sẽ đăng trực tiếp hình lên.